Norwich Works: Work, Education & Training

Providing Services to Help Improve the Quality of Life in Our Community

Norwich Works provides job training and employment services to the area’s unemployed or underemployed to enable them to enter the workforce and gain economic security.   Norwich Works provide eligible Norwich residents support and resources to improve their job skills, employment opportunities, and the ability to afford their basic needs, including housing, food, clothing, and transportation.

Areas of study include Certified Nurse Aide, EKG Technician, Phlebotomy Technician, Pharmacy Technician, CDL A & B, Bartending, and more!

Some programs require applicants to pass an entrance exam before enrollment.

Eligibility Criteria:

1.            Must be a Norwich resident by proof of a signed lease, rent receipt, or Norwich Public Utility bill;

2.            18 years old or older;

3.            Norwich Works Intake Form;

4.            A valid U.S. passport, birth certificate, or a valid Permanent Resident Card;

5.            A valid U.S. state driver’s license or a valid state-issued ID;

6.            High School Diploma/GED or college transcript;

7.            Verification of all household income for the past four (4) weeks, including paystubs, social security benefits, child support, pension, unemployment compensation, etc., or sign a zero income affidavit; and

8.            * Other program requirements may apply.

Program Requirements:

1.            Participants must agree to engage in case management and be in contact with an Employment Specialist at least once every 30 days;

2.            Participants must sign a Release of Information for the various occupational program(s) providing the training. Students attending Three Rivers Community College for job training courses need to sign a FERPA.

To Apply:

Please call for an appointment with Employment Specialist, Reyni Joseph. You may fill out an application in advance of your appointment. Please bring ALL documents to your appointment or email ALL documents to rjoseph@cityofnorwich.org.

This Workforce Development initiative is funded by: Chelsea Groton Foundation, Dime Bank Foundation, Eastern Savings Bank Foundation, Norwich Community Development Block Grant, Liberty Bank Foundation, and Savings Institute Financial Group Foundation.

Travay Norwich: 

Travay, Edikasyon ak Fòmasyon. Bay Sèvis pou Ede amelyore kalite lavi nan kominote nou an

“Norwich Work” Travay Norwich bay fòmasyon travay ak sèvis travay pou moun nan zòn nan ki nan chomaj  oubyen moun ki pa fe ase kob nan travay, pou ede moun sa yo jwenn travay  ak jwenn sekirite ekonomik. Norwcih Work founi sipo ak resous a tout moun ki rete Norwich pou yo kapab amelyore ladres/konesans yo, optinite pou jwenn travay, anplis ak kapasite pou yo kapab peye bezwen debaz yo, tankou lojman, manje, rad, ak transpò.

Sètifye Enfimyè, EKG Teknisyen, Fibotomy Teknisyen, Famasi Teknisyen, CDL A & B, Bartending, ak plis ankò!

Gen kèk pwogram ki mande aplikan yo pase yon egzamen anvan enskripsyon an.

(Krite pou kalifye):

  1. Dwe yon rezidan Norwich pa prèv yon kontra kay lwe) siyen, resi lwaye, oswa bòdwo sèvis (kouran/dlo) piblik Norwich;

  2. 18 ane oswa pi gran;

  3. Fomile pou infomasyon “Norwich Work intake form”;

  4. Yon paspò, batistè ou, oswa yon kat rezidan pèmanan ki valab;

  5. Yon lisans de kondui leta Ameriken oswa yon ID leta bay;

  6. Diplòm Lekòl segondè/ oswa transkripsyon kolèj ou;

  7. Verifikasyon tout revni nan kay la pandan kat (4) semèn ki sot pase yo,  check , benefis sekirite sosyal, sipò timoun, pansyon, konpansasyon chomaj, elatriye, etc., oswa siyen yon  afidavi/fomile ki montre ke ou pa gen kob kap antre; 

  8. *Lòt kondisyon pwogram la ka aplike.

Kondisyon Pwogram:

  1. Patisipan yo dwe dakò pou yo angaje nan yon pwogram nan jesyon ka yo epi yo dwe an kontak ak yon Espesyalis travay la pandan omwen yon fwa chak 30 jou;
  2. Patisipan yo dwe siyen Enfòmasyon pou divès pwogram okipasyonèl ki bay fòmasyon an. Elèv ki ale nan twa Rivyè Kolèj Kominotè pou kou fòmasyon travay bezwen siyen yon FERPA.

Pou aplike:

Tanpri rele pou yon randevou avèk Espesyalis travay, Reyni Joseph. Ou ka ranpli yon aplikasyon avan randevou ou-an. Tanpri pote TOUT dokiman nan randevou an oswa imèl tout dokiman yo rjoseph@cityofnorwich.org

Unemployment

Do you need help filing for Unemployment? Norwich Human Services is able to help!

Contact Reyni Joseph at 860-823-3778 x3472 or via email at rjoseph@cityofnorwich.org

IMPORTANT: If you become unemployed due to coronavirus (COVID-19), you should file for unemployment benefits.

For frequently asked questions about coronavirus (COVID-19) for workers and employers click here. http://www.ctdol.state.ct.us/DOLCOVIDFAQ.PDF

Webinars answering questions on unemployment, CARES Act and more click here   https://www.ctdol.state.ct.us/webinars.htm

Guide for Filling CT Unemployment Claims click here:

http://www.ctdol.state.ct.us/UI-OnLine/Guide%20for%20Filing%20CT%20Unemployment%20Claims.pdf

 

Contact

Reyni Joseph, Employment Specialist

100 Broadway Room 212
Norwich, CT  06360

Ph: (860) 823-3778
Fax: (860) 823-3793

If able, please bring the Norwich Works Intake form to your appointment.